خدا از دیدگاه علم
کارمندی و برده داری
http://chibegim.com/index.php/fa/say/spirits/24-lie