آیا موجودات فضایی خطرناک هستند؟ اگر منطقی باشیم درمیابیم که آن ها خطرناک نیستند. چرا باید موجوداتی که به این پیشرفت رسیده اند بخواهند ما را نابود کنند!؟  شاید بگویید: برای منابع ای که در زمین وجود دارد که این هم درست نیست زیرا همین منابع در سیارات خالی از سکونت هم وجود دارد.   همیشه پیشرفت در کنار فرهنگ معنی پیدا می کند.  یعنی اگر تا به این حد پیشرفته باشند که ما را پیدا کنند بنابراین فرهنگ آن ها هم در سطح بالایی قرار دارد و اگر موجودات وحشی و بی فرهنگی باشند که به هیچ عنوان به این پیشرفت دست پیدا نخواهند کرد که ما را پیدا کنند...

آیا موجودات فضایی خطرناک هستند؟

اگر منطقی باشیم درمیابیم که آن ها خطرناک نیستند. چرا باید موجوداتی که به این پیشرفت رسیده اند بخواهند ما را نابود کنند!؟

شاید بگویید: برای منابع ای که در زمین وجود دارد که این هم درست نیست زیرا همین منابع در سیارات خالی از سکونت هم وجود دارد.

همیشه پیشرفت در کنار فرهنگ معنی پیدا می کند. یعنی اگر تا به این حد پیشرفته باشند که ما را پیدا کنند بنابراین فرهنگ آن ها هم در سطح بالایی قرار دارد و اگر موجودات وحشی و بی فرهنگی باشند که به هیچ عنوان به این پیشرفت دست پیدا نخواهند کرد که ما را پیدا کنند...

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0