امیانوس مارسینوس تاریخ نگار رومی 	شگفت انگیز است که ساسانیان چنین رسمی نداشته اند که به دختران و زنان شهرهای مغلوب تجاوز کنند. 	 آنها اسیران رومی را تبدیل به شهروندان ایرانی می کردند. برگرفته شده از دفتر 18/10 - 9/19 و دفتر 20 بندهای 6 و 7 	قرآن آیه 24 سوره نساء: و زنان شوهر دار بر شما حرام است مگر آنانی که مالکشان در جنگ شده اید...

 

امیانوس مارسینوس تاریخ نگار رومی

شگفت انگیز است که ساسانیان چنین رسمی نداشته اند که به دختران و زنان شهرهای مغلوب تجاوز کنند.

آنها اسیران رومی را تبدیل به شهروندان ایرانی می کردند.

برگرفته شده از دفتر 18/10 - 9/19 و دفتر 20 بندهای 6 و 7

قرآن آیه 24 سوره نساء: و زنان شوهر دار بر شما حرام است مگر آنانی که مالکشان در جنگ شده اید...

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0