چرا کشورها مذهبی عقب افتاده و جهان سوم هستند؟             زیرا به واسطه کتاب های دینیشان، فکر می کنند همه چیز را می دانند...

 چرا کشورها مذهبی عقب افتاده و جهان سوم هستند؟

 زیرا فکر می کنند به واسطه کتاب های دینیشان،  همه چیز را می دانند...

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0