تجاوز عرب ها به 300 هزار دختر ایرانی       عرب ها 300 هزار زن و دختر ایرانی را به بند کشیدند و به نوبت به آنها تجاوز کردند و فرزندان پدر ناشناخته ی بسیار بر جای نهادند... منبع: عبدالحسین زرین کوب. دو قرن سکوت      از چی بگیم: این تجاوز،  هنوز هم ادامه دارد. سران مملکت ایران ، عربی را بهتر از فارسی صحبت می کنند....

 

      تجاوز عرب ها به 300 هزار دختر ایرانی

      عرب ها 300 هزار زن و دختر ایرانی را به بند کشیدند و به نوبت به آنها تجاوز کردند و فرزندان پدر ناشناخته ی بسیار بر جای نهادند... منبع: عبدالحسین زرین کوب. دو قرن سکوت

 

     از چی بگیم: این تجاوز،  هنوز هم ادامه دارد. سران مملکت ایران ، عربی را بهتر از فارسی صحبت می کنند....

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0