در زمان کوتاهی شمار امامزاده های کشور از 4 هزار به 11 هزار تغییر پیدا کرده. بر اساس آمار های منتشر شده در اوایل انقلاب 1500 امام زاده وجود داشته! اگر 11 هزار تقسیم بر 10 کنیم، یعنی هر یک از امام های ما فقط در ایران 1100 فرزند داشته اند!!!!!!!          خواسته های خودتون را از کائنات طلب کنید نه یک مشت سنگ... این همه پیامبر به زمین فرستاده شدند که انسان ها یگانه پرست شوند، اما... . نظر شما چیست؟

شما به امام زاده ها اعتقاد دارید؟

 امام زاده ها در ایران      

         در زمان کوتاهی شمار امامزاده های کشور از 4 هزار به 11 هزار تغییر پیدا کرده. بر اساس آمار های منتشر شده در اوایل انقلاب 1500 امام زاده وجود داشته! اگر 11 هزار تقسیم بر 10 کنیم، یعنی هر یک از امام های ما فقط در ایران 1100 فرزند داشته اند!!!!!!!  

       خواسته های خودتون را از کائنات طلب کنید نه یک مشت سنگ... این همه پیامبر به زمین فرستاده شدند که انسان ها یگانه پرست شوند، اما... . نظر شما چیست؟

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0