مثالی برای درک تفسیر آیات...     به دلیل نداشتن درک و فهم کافی برخی از اشعار دوران کودکی ما را به تمسخر گرفتند، برای مثال: دستمال من زیر درخت آلبالو گم شده: در این شعر در کودکی به یاد داده می شود که باید همیشه یک دستمال همراه خود داشته باشیم که باعث بهداشت فردی و جامعه می شود و به درخت آبالو اشاره شده که کشفیات امروز نشان میدهد، میوه این درخت چقدر برای بدن سودمند است و از بسیاری بیماری ها جلوگیری می کند.     خبر داری؟ : اهمیت این دستمال را به ما بازگو می کند که در صورت گم کردن آن باید پرسجو کنیم تا بیابیم...    نه نه... پس تو خر من هستی: در فرهنگ لغت: خر یعنی بزرگ، از کودکی به ما آموزش میدهد: حتی اگر کسی هم نتوانست به ما کمک کند، باز هم باید به آن شخص احترام بگذاریم و او را بزرگ خطاب کنیم...     اگر تا کنون فکر می کردید که این شعر احمقانه بوده، این نشان از نادانی شماست نه عقل و تفکر...

     مثالی برای درک تفسیر آیات...

    به دلیل نداشتن درک و فهم کافی برخی از اشعار دوران کودکی ما را به تمسخر گرفتند، برای مثال: دستمال من زیر درخت آلبالو گم شده: در این شعر در کودکی به یاد داده می شود که باید همیشه یک دستمال همراه خود داشته باشیم که باعث بهداشت فردی و جامعه می شود و به درخت آبالو اشاره شده که کشفیات امروز نشان میدهد، میوه این درخت چقدر برای بدن سودمند است و از بسیاری بیماری ها جلوگیری می کند.

    خبر داری؟ : اهمیت این دستمال را به ما بازگو می کند که در صورت گم کردن آن باید پرسجو کنیم تا بیابیم...

   نه نه... پس تو خر من هستی: در فرهنگ لغت: خر یعنی بزرگ، از کودکی به ما آموزش میدهد: حتی اگر کسی هم نتوانست به ما کمک کند، باز هم باید به آن شخص احترام بگذاریم و او را بزرگ خطاب کنیم...

    اگر تا کنون فکر می کردید که این شعر احمقانه بوده، این نشان از نادانی شماست نه عقل و تفکر...

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0