چگونه عاشق می شویم؟        در اولین برخورد، مغز شما و فرد مقابل‌تان اطلاعات متفاوتی را به صورت ناخوداگاه رد و بدل می‌كنند كه تبادل اطلاعات با نوعی تركیبات حیاتی كه از غدد لنفاوی زیر بغل ترشح می‌شود  انجام  می‌گیرد. در واقع مغز شما کد های ژنیتیکی فرد مقابلتان را بررسی می کند. اگر جواب مثبت بود ، هورمونی به اسم فنيل ايتلامين بلافاصله در مغز تولید می شود که ما آن احساس  را عشق در نگاه اول می نامیم.        در نتیجه عاشق شدن یک فرایند کاملا فیزیکی است که باعث می شود انسان ها فرزندان سالم تری را به دنیا بیاورند و نه یک فرایند روحی.

شما چگونه فکر می کنید؟

 

چگونه عاشق می شویم؟ 

  در اولین برخورد، مغز شما و فرد مقابل‌تان اطلاعات متفاوتی را به صورت ناخوداگاه رد و بدل می‌كنند كه تبادل اطلاعات با نوعی تركیبات حیاتی كه از غدد لنفاوی زیر بغل ترشح می‌شود  انجام  می‌گیرد. در واقع مغز شما کد های ژنیتیکی فرد مقابلتان را بررسی می کند. اگر جواب  مثبت بود، هورمونی به اسم فنيل ايتلامين بلافاصله در مغز تولید می شود که ما آن  احساس  را عشق در نگاه اول می نامیم.

  در نتیجه عاشق شدن یک فرایند کاملا فیزیکی است که باعث می شود انسان ها فرزندان سالم تری را به دنیا بیاورند و نه یک فرایند روحی.

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0