مشکل دنیا این است که احمق ها کاملاً به خود یقین دارند، در حالی که دانایان سرشار از شک و تردیدند.         Bertrand Russell

 

برتراند راسل

مشکل دنیا این است که احمق ها کاملاً به خود یقین دارند، در حالی که دانایان سرشار از شک و تردیدند.   Bertrand Russell

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0