از داشتن عقیده‌ای مخالف عقاید عموم بیمناک مباش، زیرا هر عقیده‌ای که امروز مورد قبول است زمانی مخالف عقیده عموم بوده است.      Bertrand Russell

برتراند راسل

از داشتن عقیده‌ای مخالف عقاید عموم بیمناک مباش، زیرا هر عقیده‌ای که امروز مورد قبول است زمانی مخالف عقیده عموم بوده است.      Bertrand Russell

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0